Logo_DOB_Invest_Next_01

Informace o zpracování osobních údajů
Poučení o právech v souvislosti s ochranou osobních údajů
Informace pro spotřebitele

Tímto dokumentem Vám podáváme informace o zpracování osobních údajů (dále též „OÚ“) a o právech souvisejících s jejich zpracováním. Doporučujeme Vám, abyste si informaci pečlivě přečetli a v případě jakýchkoli nejasností se na nás obrátili.

Z jaké právní úpravy ochrana OÚ vychází? 

Ochrana OÚ se řídí platnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Kdo je správcem OÚ?

Správcem OÚ, tedy osobou, která určuje účely a prostředky a rozhoduje o zpracování Vašich osobních údajů za níže uvedeným účelem je:

DOB-Invest Next s.r.o., se sídlem 5. května 3, 252 29 Dobřichovice, IČ 19071264, společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 380985 (dále též „správce“).

Kontaktovat nás můžete písemně na adresu sídla společnosti nebo prostřednictvím e-mailu: irena.karlikova@dob-invest.cz nebo telefonicky +420 603 478 516, 222 331 350; 

(více viz www.bydlenidobrichovice.cz). 

Co se rozumí osobními údaji?

Osobními údaji jsou veškeré údaje o fyzické osobě, na základě kterých lze konkrétní fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat, například: jméno, příjmení, titul, pohlaví, věk, datum a místo narození, osobní stav, fotografie (resp. jakékoliv zobrazení podoby), rodné číslo, místo trvalého pobytu, státní občanství, telefonní číslo, e-mail, údaje o zdravotní pojišťovně, podpis.

Co se rozumí zpracováním OÚ?

Zpracováním OÚ se rozumí:

shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, ukládání, přizpůsobení, úprava nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření a dále jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení, zkombinování, omezení, výmaz, vyhledávání, archivování, likvidace.

Co je základem pro zákonné zpracování OÚ?

Pro zákonné zpracování OÚ Nařízení vymezuje podmínky:

 1. subjekt údajů (dále též „SÚ“) udělil souhlas se zpracováním svých OÚ pro jeden či více konkrétních účelů;
 2. zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je SÚ, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto SÚ;
 3. zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;
 4. zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů SÚ nebo jiné fyzické osoby;
 5. zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;
 6. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody SÚ vyžadující ochranu OÚ, zejména pokud je SÚ dítě.

Jaký je rozsah zpracovávaných OÚ správcem?

Správce zpracovává OÚ, které získal od Vás, jako SÚ v rozsahu:

jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, rodné číslo (v případě kupních smluv-právní titul), místo trvalého pobytu (ulice a číslo, obec, PSČ); adresa pro doručování, státní občanství, telefonní číslo, e-mail, IP adresa, IČO/DIČ, název firmy, ID datové schránky, bankovní spojení s číslem účtu.

Jaký je účel a doba zpracování?

Správce zpracovává a uchovává OÚ za podmínek stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 Nařízení, k těmto zákonným účelům: pro uzavření a plnění smluv, resp. pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost SÚ; pokud by SÚ tyto osobní údaje neposkytl, pak by nebylo možné smlouvy uzavřít.

Dále pak OÚ budou zpracovávány pro účely oprávněného zájmu správce a plnění jeho právních povinnosti, např.:

vedení vnitřní evidence zákazníků/zaměstnanců, přímý marketing, účetnictví, vyřizování reklamací, uplatňování nároků.

OÚ budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro plnění závazku a zajištění vzájemných práv a povinností správce, pro účely oprávněného zájmu správce a pro plnění právních povinností po dobu stanovenou příslušnými předpisy, např. dle zákona o účetnictví, o archivnictví. 

Při zpracování OÚ nebude docházet k automatizovanému rozhodování či profilování. 

Jaké jsou podmínky udělení souhlasu?

Pokud by pro zpracování OÚ byl potřebný souhlas, tak tento souhlas musí být písemný, jasně odlišitelný, srozumitelný, snadno přístupný, svobodný, s vymezením konkrétního účelu.

Váš souhlas se zpracováním OÚ máte právo Váš kdykoliv odvolat. K tomu můžete využít e-mail: irena.karlikova@dob-invest.cz.

Jak a kým jsou OÚ zpracovávány?

OÚ SÚ jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě v zabezpečeném úložišti a manuálně zaměstnanci správce či zpracovatele, přičemž OÚ jsou uchovávány v zabezpečené místnosti. Správce i zpracovatel jsou zavázáni přijmout taková technická, organizační a personální opatření, aby byly splněny základní zásady ochrany OÚ, zejména zaheslování počítačů, ve kterých se OÚ zpracovávají, uzamykání OÚ v tištěné podobě do uzamykatelných skříní, zpracování OÚ pouze odpovědnými osobami, proškolenými, jak s OÚ nakládat, a zavázanými zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvědí v souvislosti s poskytováním služeb. 

Vaše OÚ předáváme ke zpracování pouze zpracovatelům, se kterými máme uzavřené písemné smlouvy, na základě kterých je zavazujeme k dodržování pravidel nakládání s OÚ a dodržování platných právních předpisů.

Zpracovatelé (dceřiné a sesterské společnosti):

DOB-Invest Next s.r.o., se sídlem 5. května 3, 252 29 Dobřichovice, IČ 19071264

DOB-Invest a.s., se sídlem Za Mlýnem 2, 252 29 Dobřichovice, IČ 25101901

Dobřich s.r.o., se sídlem 5. května 3, 252 29 Dobřichovice, IČ 64827640

Diman s.r.o., se sídlem 5. května 3, 252 29 Dobřichovice, IČ 64827615

DOB-Invest Plus s.r.o., se sídlem 5. května 3, 252 29 Dobřichovice, IČ 29013470

Dále pak právními poradci, při zpracování účetnictví, daňovými poradci. 

Jaká jsou práva subjektu údajů?

SÚ má právo:

 1. požádat  správce o poskytnutí informací o zpracování OÚ a získat OÚ, které poskytl, 
 2. aby správce bez zbytečného odkladu opravil nebo doplnil nepřesné či neúplné OÚ o něm, i poskytnutím dodatečného prohlášení,
 3. aby správce bez zbytečného odkladu vymazal OÚ, které se ho týkají, a správce má povinnost OÚ bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených Nařízením:
  • OÚ již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
  • SÚ odvolal souhlas, na jehož základě byly OÚ zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování,
  • SÚ vznesl námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování jeho OÚ a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro takovéto jejich zpracování nebo vznesl námitky proti zpracování OÚ; nástroje automatizovaného zpracování nejsou cestovní kanceláří využívány,
  • OÚ byly zpracovány protiprávně,
  • OÚ musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje,  
 1. aby správce omezil zpracování OÚ, v případech stanovených Nařízením. 
 2. na přenositelnost OÚ, které se ho týkají a jež poskytl správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce bránil, a to v případech stanovených Nařízením, přičemž se toto nesmí dotknout práv a svobod jiných osob,
 3. na odvolání uděleného souhlasu,
 4. podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7), pokud se domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho OÚ.
 5. vznést námitku proti zpracování OÚ, které se ho týkají, pokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad jeho oprávněnými důvody. 

Svá práva můžete uplatnit u správce písemným podáním doručeným na adresu sídla správce, případně e-mailem irena.karlikova@dob-invest.cz nebo telefonicky +420 603 478 516, 222 331 350.

Informace pro spotřebitele:

Pokud by došlo ke spotřebitelskému sporu, kde se nedosáhne smírného řešení, může spotřebitel, podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu k České obchodní inspekci, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.

Přejít nahoru